- Tron Bô 2 Canh Gâm To Sát Dày - Đôi Quay Nâng Gâm Lún Lây _ Phãn Quang Cãnh Báo Xe Hů 
- Nhů Hình ( Tron Bô 2.700.000 ) 


- Canh Thiêu 1 Chôt Lây Bù Lon Đůa Vào Bình Thùòng - Đôi Quay Gâm Khi Lún Gâm _ Đê Canh Mât Ông Canh Bòng Vê Tiên Ông Dùm 


- Bô Canb Gâm Nhõ Mói Chua Sů Dung  Hàng Xuât Nhât 
- Nhu Hình ( 1.200.000 ) 2 Cái ) 


                                              - CALL - 

                                         - 0903699982 -