gạt dĩa CHORUS 10 speed  cổ dê 32 
 made in ITALY  hàng chính hãng