sang dĩ SRAM  X7  
66.69  H3 36/38T 
loại gắng trực tiếp vào xe