líp SRAM  9s  12/26  đăng 28/11 
líp thả  phụ tùng nhập MỸ chính hãng