xe cổ bán
nặng 10kg rưỡi 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

bánh sau CAMPAGNALO của Ý 
 
 

bánh trước MAVIC của PHÁP