250k cho cây đèn phản chiếu VN xưa đẹp 
Kt ngang 6cmx 4cm